Deda Netanya

Deda Netanya

Giborei Israel st. 5alef, Netanya City Poleg | Sunday through Wednesday – 12:00 to 22:00, Thursday through Saturday 08:30 to 23:00 |
Tel. 1-700-700-165 (Ext. 4) 

MAP